Arts-acupunctuurpraktijk

M.G.M. van den Berg

Praktisch zaken

 

 • Tijdens de behandeling is het vaak voldoende loszittende kleding aan te hebben.
 • Fijn als u een groot badlaken of iets dergelijks meeneemt om op te liggen.
 • Het is belangrijk dat u een paar uur voor de behandeling geen gekleurde snoepjes o.i.d. eet, dit in verband met de tong die ik graag bekijk als diagnostisch hulpmiddel. Om deze reden vraag ik u dan ook de tong niet te schrapen voordat u komt.
 • Verder is intensief sporten, fors alcoholgebruik alsook forse emotionele belasting vlak voor en 24 uur na behandeling af te raden.
 • Vanzelfsprekend werk ik alleen met steriele naalden.
 • Tot slot is het belangrijk voor me om te weten of u zwanger bent. In dat geval zal ik bepaalde acupunctuurpunten niet aanprikken.

 • Duur van de behandeling:

 • Gemiddeld zijn er 6-8 sessies nodig om in uw klachtenpatroon een wezenlijke verandering aan te brengen.
 • De eerste 2-3 sessies worden wekelijks gepland. Na 1 of 2 sessies is er vaak al een verschuiving in de klachten waarneembaar. Vaak wordt dan ook helder waar er tevens een verandering in levensstijl nodig blijkt.
 • Ik werk graag met vooraf duidelijk omschreven doelen. Als er na 2-3 sessies volledig geen resultaat is, stop ik de behandeling.
 • Het eerste consult (inclusief intake) duurt ± 60-70 minuten, vervolgconsulten duren gemiddeld 45-50 minuten.


Kosten:

Eerste consult (inclusief intake): 95 Euro
Vervolgconsult: 75 Euro


Mijn consulten worden vergoed door de aanvullende ziektekostenverzekeraar, afhankelijk van de polis die u afgesloten hebt. Voor inzicht in uw vergoedingen kunt u het beste contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar. Ik ben BIG en NAAV geregistreerd. Via de site van de NAAV (www.naav.nl) kunt u nadere informatie vinden over diverse verzekeraars en vergoedingen.

Betaling is aan het einde van het consult, een pinautomaat is aanwezig. De nota geef ik u dan gelijk mee.

Gereserveerde behandeltijd wordt in rekening gebracht, tenzij 24 uur voor afspraak wordt afgezegd. 

Heeft u een klacht, dan verneem ik dat graag. Voor de collectieve klachtrechtprocedure van de NAAV verwijs ik u door naar https://www.naav.nl/zorg/kwaliteit-zorg/

naav afbeelding
naav afbeelding

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Privacyregelement (zoals verplicht hier te tonen door de Wet AVG per mei 2018):

Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg, gevestigd aan Merelhof 44

3743 EL Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.praktijkmgmvandenberg.nl, info@praktijkmgmvandenberg.nl, Merelhof 44, 3743 EL Baarn

Monique van den Berg is de Functionaris Gegevensbescherming van Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg. Zij is te bereiken via info@energetischoporde.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: medische gegevens, gegevens betreffende uw gezondheid.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: voor het voeren van een medisch dossier. Voor het maken van facturen. Voor eventuele communicatie met huisarts/ verwijzer louter na toestemming van u.

Geautomatiseerde besluitvorming

Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg) tussen zit. Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: MS Word voor het maken van facturen met AVG virusscanner. Verder dossier op papier.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden

Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@energetischoporde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@energetischoporde.nl

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- seksuele leven

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@energetischoporde.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

- burgerservicenummer (BSN)

- Biometrische gegevens

- Genetische gegevens

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Acupunctuurpraktijk M.G.M. van den Berg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn 15 jaar > Reden: medische gegevens bij wet geboden 15 jaar te bewaren

Personalia > Bewaartermijn 15 jaar > Reden: medisch dossier 

Adres > Bewaartermijn 15 jaar > Reden: medisch dossier 

Medische gegevens > Bewaartermijn 15 jaar > Reden: medisch dossier